Aggie Day รวงทองคืนทุ่ง

  คณะเกษตร ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร จัดงานคืนสู่เหย้า Aggie Day รวงทองคืนทุ่ง ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร โดยท่านอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ในช่วงเช้า จัดให้มีการทำบุญถวายภัตราหารเช้า และทำพิธีเปิดสำนักงานสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร บริเวณชั้น 8 พร้อมจัดแสดงนิทรรศการแนะแนวอาชีพ บริเวณโถง ชั้น 1 รวมทั้งได้เปิดโครงการนำร่องการพัฒนาทักษะนิสิตคณะเกษตรสู่อนาคตการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร โดยเรียนเชิญคุณอนันต์ เภตรา นายกสมาคมนิสิตเก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณประดิษฐ์ พีระมาน อุปนายกสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร คุณลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คุณสุเมธ ภิญโญสนิท ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีคุณรจเลข สุรกานต์โกศล จากบริษัทกันตนา จำกัด เป็นผู้ดำเนินรายการ และในช่วงค่ำมีการจัดงานราตรีรวงทองคืนทุ่ง ซึ่งมีการแสดงดนตรี และการแสดงต่างๆ ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Faculty of Agriculture Kasetsart University 50 pahonyotin Rd. ladyaw Jatujuk Bangkok 10900
tel : 0-2579-0588,0-2579-6130 Fax : 0-2579-6152 email : agr.bk@ku.ac.th