Black Ribbon
kasetsart
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
หน่วยงานภายในคณะ
ทุนการศึกษา ติดต่อเรา

  1. International Relations
  2. ประชุม / อบรม / สัมมนา
  3. รับสมัครงาน
  4. สาระน่ารู้
  5. จัดซื้อ จัดจ้าง
  6. ข่าวทั่วไป

Student Exchange Form of Faculty of Agriculture

1. Category 1 Foreigner Student Form : https://goo.gl/c8aeGa
2. Category 2 KU Student Form : https://goo.gl/AD3MLD
3. Category 3 Visitor Form : https://goo.gl/GYgfvs

 

ประชุม/อบรม/สัมมนา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

“ดิจิทัลและโรบอติกเพื่อการวิจัยด้านการเกษตร ...มุมมองจากวิศวกร” (22 ก.พ. 60)

ประชุม/อบรม/สัมมนา ประจำเดือน มิถุนายน 2560

 

ประชุม/อบรม/สัมมนา ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

AGRI-BIG DATA RUN’S WAY #1 (7 ก.ค. 60)

 

 *** อ่านข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาทั้งหมด ***

 

ประกาศรับสมัครงาน ประจำเดือน เมษายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี และ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (สำนักงานเลขานุการคณะเกษตร)

ประกาศรับสมัครงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (สำนักงานเลขานุการคณะเกษตร)

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (สำนักงานเลขานุการคณะเกษตร)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ภาควิชาคหกรรมศาสตร์)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าบริหารงานทั่วไป โครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) ภาคพิเศษ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ภาควิชากีฏวิทยา)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (สำนักงานเลขานุการคณะเกษตร)

 

 

*** อ่านประกาศรับสมัครงานทั้งหมด ***

ประชาสัมพันธ์ข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาสัตวบาล

กำหนดการและใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Agri Bio-Science Camp ครั้งที่ 8

ประชาสัมพันธ์ข่าว ประจำเดือน มีนาคม 2560

โครงการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีเพื่อเพิ่มสมรรถภาพ ในการทำงานของบุคลากร และการเรียนของนิสิต คณะเกษตร

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “Agri Bio-Science Camp” ครั้งที่ 8

กำหนดการ สงกรานต์คณะเกษตร 2560

ประชาสัมพันธ์ข่าว ประจำเดือน เมษายน 2560

กำหนดการ Agri Bio-Science Camp ครั้งที่ 8 (21-23 เม.ย. 60)

Startup Talk ครั้ง 1 โดย สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2 พ.ค. 60)

 

 

 *** อ่านประชาสัมพันธ์ข่าวทั่วไปทั้งหมด ***

 

ของดีคณะเกษตร

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...
 

การจัดทำแผนความต้องการ
งบลงทุน
ระยะ 5 ปี
(งบประมาณแผ่นดิน)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...
 

FOA E-News ฉบับพิเศษ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 รวมข่าวกิจกรรม ศูนย์ สถานีวิจัย ภายใต้สังกัดคณะเกษตร

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...
 

มุมภาพสวยๆ ของคณะเกษตร

ค้นหา

 

เข้าสู่ระบบ

 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588,0-2579-6130
โทรสาร 0-2579-6152