ประกาศประกวดราคาซื้อชุดสำหรับแช่เยือกแข็งตัวอย่างพร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • Print

          ด้วย คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดสำหรับแช่เยือกแข็งตัวอย่างพร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 830,000 บาท (แปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ตามรายการ ดังนี้

    1. ราคากลาง บก.06-ชุดแช่เยือกแข็งฯ
    2. ประกาศประกวดราคา-ชุดแช่เยือกแข็งฯ
    3. เอกสารประกวดราคา-ชุดแช่เยือกแข็งฯ
    4. รายละเอียดคุณลักษณะ-ชุดแช่เยือกแข็งฯ

           ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.                      

           ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

           ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.agr.ku.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2579-0588, 0-2579-6130-1 ต่อ 1202, 1204 ในวันและเวลาราชการ         

 

ประกาศ  ณ  วันที่  28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565