การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนระยะ 5 ปี (งบประมาณแผ่นดิน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569

  • Print
 

การจัดทำแผนความต้องการงบ
ลงทุน
ระยะ 5 ปี (งบประมาณ
แผ่นดิน)
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565-2569

1. แบบฟอร์ม 1-2 : แผนความต้องการงบลงทุน 2565-2569

2. แบบฟอร์มรายละเอียดสิ่งก่อสร้าง (ผูกพัน) 2565

3. แบบข้อมูลเบื้องต้นประกอบรายการคำขอสิ่งก่อสร้าง (ผูกพัน) 2565

4. แบบฟอร์มเหตุผลและความจำเป็นงบลงทุน 2565