การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนระยะ 5 ปี (งบประมาณแผ่นดิน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

  • Print
 

 

1. แบบฟอร์ม 1-2 : แผนความต้องการงบลงทุน 2566-2570

2. แบบฟอร์มรายละเอียดสิ่งก่อสร้าง (ผูกพันเดิม)

3. แบบข้อมูลเบื้องต้นประกอบรายการคำขอสิ่งก่อสร้าง (ผูกพันใหม่) 2566

4. แบบฟอร์มเหตุผลความจำเป็นงบลงทุน 2566

5.1 แบบฟอร์มประกอบแนวทางการตอบแบบสอบถาม

5.2 แบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล (งบลงทุนสูงกว่า 10 ล้านบาท)

5.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก