kasetsart
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
หน่วยงานภายในคณะ
ทุนการศึกษา ติดต่อเรา

ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556

 

ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเกษตร ปีการศึกษา 2556

1. รายงานการประเมินตนเองคณะเกษตร ปีการศึกษา 2556

2. รายงานการประเมินตนเองของภาควิชา ปีการศึกษา 2556

 

3. นโยบายการพัฒนาคณะเกษตรในระยะเวลา 4 ปี

4. แผนปฏิบัติราชการของนโยบายการพัฒนาคณะ ในระยะ 4 ปี

 

ค้นหา

 

เข้าสู่ระบบ

 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588,0-2579-6130
โทรสาร 0-2579-6152