รายละเอียดแบบฟอร์มการติดตามผลการดำเนินงาน

  • พิมพ์
 

รายละเอียดแบบฟอร์มการติดตามผลการดำเนินงาน

 

รายละเอียดแบบฟอร์มการติดตามผลการดำเนินงาน

หัวข้อที่ 1   ตารางรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายในคณะเกษตร รายไตรมาส  (ภาควิชา)

หัวข้อที่ 1   ตารางรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายในคณะเกษตร รายไตรมาส  (ศูนย์วิจัยและสถานีวิจัย)

หัวข้อที่ 2   ตารางติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา คณะเกษตรที่ได้รับการอนุมัติ

                จากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1  ปี พ.ศ. 2558

หัวข้อที่ 3   ตารางติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคณะเกษตรที่ได้รับการอนุมัติ

                     จากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1  ปี พ.ศ. 2558 (ศูนย์วิจัยและสถานีวิจัย)