โครงสร้างบุคลกรสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร
A1

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร

A1 งานบริหารและทรัพยากรบุคคล
A1

งานคลังและพัสดุ 

A1 งานนโยบายและแผน
A1 งานบริการการศึกษา
A1 ผู้ประสานงานศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร