0
  โครงสร้างบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร    
1 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร    
1 งานบริหารและทรัพยากรบุคลากร    
1 งานคลังและพัสดุ    
1 งานนโยบายและแผน    
1 งานบริการการศึกษา    
1 ผู้ประสานงานศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร