ประกาศรายชื่อที่สอบสัมภาษณ์ผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ คณะเกษตร รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2560

  • Print

 

 

 

ประกาศรายชื่อที่สอบสัมภาษณ์ผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ คณะเกษตร รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ