หลักสูตรปริญญาตรี

  • Print

 

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรไทย

หลักสูตรนานาชาติ

ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน    
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีการเกษตร      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหาร โภชนาการ และการกำหนดอาหาร      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม        
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร