หลักสูตรปริญญาเอก

  • Print

 

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรไทย

หลักสูตรนานาชาติ

ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์      
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน    
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่      
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีวิทยา      
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน      
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิขาโรคพืช      
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา