kasetsart

รูปแบบหนังสือสารบรรณ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

          ตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานสารบรรณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นรูปแบบเดียวกัน มหาวิทยาลัยขอกำหนดให้ใช้รูปแบบหนังสือสารบรรณ ได้แก่ หนังสือภายใน หนังสือภายนอก คำสั่ง และประกาศ รายละเอียดดังนี้

  1. รูปแบบหนังสือภายใน ( PDF , Word )
  2. รูปแบบหนังสือภายนอก  ( PDF , Word )                 
  3. รูปแบบประกาศ ( PDF , Word )                          
  4. รูปแบบคำสั่ง ( PDF , Word )                             

 

กรณีที่ผู้บริหารไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติการได้ ให้ใช้คำต่อไปนี้

เดิม

เปลี่ยนเป็น

ปฏิบัติราชการแทน

ปฏิบัติหน้าที่แทน

รักษาราชการแทน

รักษาการแทน

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152