kasetsart

เทคโนโลยีดิจิทัลที่มาช่วยในการเรียนการสอน การสอบ การประชุม และกิจกรรมต่างๆ : สำนักบริการคอมพิวเตอร์

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วนของคณะหรืออาจารย์ผู้สอนให้พิจารณาปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้กับนิสิตตามความเหมาะสม เช่น จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ หรือ การมอบหมายงาน โดยไม่จำเป็นต้องมีการเข้าชั้นเรียน เพื่อลดการชุมนุมรวมกลุ่มของนิสิตแล้วนั้น

          สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้จัดเตรียมเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการเรียนการสอน การสอบ การประชุม และกิจกรรมต่าง ๆ โดยหน่วยงานและผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ ได้ ตามวัตถุประสงค์และความถนัด ดังนี้

  

เครื่องมือ การประชุม การเรียน การสอน การสอบ กิจกรรมนิสิต การอบรม
TeleConference /   /    
Ku Cisco Webex Meetings
@ku.th
/ /      
Google Classroom
@ku.th
  /      
Microsoft Teams
@live.ku.th
/ /   / /
KU Workplace
@ku.th
/        
EduFarm
@ku.ac.th
  /      
Google Meet
@ku.th
/     / /
Loom   /      
Google for Education
@ku.th
  / /    

 

รายละเอียดเครื่องมือต่าง ๆ

การประชุม/การสอบ

 1. TeleConference : สำหรับการประชุมและการสอบ ที่ปลายทางมีระบบ VDO Conference มาตรฐาน สามารถใช้บริการได้ที่ สำนักบริการบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 9 จำนวน 2 ห้อง ให้บริการเวลาราชการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
   
 2. KU Cisco Webex Meetings : สำหรับการประชุม การเรียนการสอน มีคุณสมบัติดังนี้
 • รองรับการประชุมได้สูงสุดถึง 100 คน โดยไม่จำกัดระยะเวลาการใช้งาน
  (เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-19 ทาง Cisco ได้เปิดให้รองรับผู้เข้าได้มากขึ้น ปกติได้สูงสุด 50 คน ภายในเวลา 40 นาที)
 • มีระบบบันทึกการประชุม รองรับวิดีโอระดับ HD
 • รองรับการใช้งานที่หลากหลายบน Desktop, IOS และ Android
 • มีฟังก์ชั่นในการ Chat
 • การแชร์หน้าจอ รูปภาพ ไฟล์ และข้อความอย่างไม่จำกัด
 • ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ที่ http://bit.ly/kuwebex
 • สมัครใช้งานได้ที่เว็บ https://webex.com โดยใช้ account ของ มก. [This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ] ในการสมัครใช้งาน
 1. Microsoft Teams : สำหรับการประชุม การเรียนการสอน มีคุณสมบัติ ดังนี้
 • การประชุมหรือการเรียนการสอน online แบบ 2 way communication ทั้งภาพและเสียง สูงสุด 250 users
 • รองรับการใช้งานที่หลากหลายบน Desktop, IOS และ Android
 • สามารถใช้งานโดยผ่าน account ของ มก. ได้  [This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ]
 • ดาวน์โหลดได้ที่ https://products.office.com/th-th/microsoft-teams/download-app
 1. Google Meet :  สำหรับการประชุม มีคุณสมบัติ ดังนี้
 • รองรับการประชุมได้สูงสุดถึง 100 คน โดยไม่จำกัดระยะเวลาการใช้งาน
 • รองรับการใช้งานที่หลากหลายบน Desktop, IOS และ Android
 • มีฟังก์ชั่นในการ Chat
 • การแชร์หน้าจอ รูปภาพ ไฟล์ และข้อความอย่างไม่จำกัด
 • สามารถใช้งานโดยผ่าน account ของ มก.  [This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ]
 • ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ที่ http://bit.ly/googlmeet
 • สมัครเข้าใช้งานได้ที่ https://meet.google.com/
 1. KU Workplace : เครื่องมือช่วยในการสื่อสารภายในองค์กร
 • รองรับการถ่ายทอดสดการประชุม
 • สามารถใช้งานโดยผ่าน account ของ มก.  [This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ]
 • สมัครเข้าใช้งานได้ที่ https://kasetsart.workplace.com/

 

การเรียนการสอน/การสอบ

 1. Google Classroom Platform for LMS :  สำหรับการเรียนการสอน เป็นบริการสำหรับ Google Apps for Education
 • การออกแบบสร้างห้องเรียนออนไลน์ เพื่อให้นิสิตได้ศึกษา และทบทวนบทเรียนตามประมวลการสอน (Material, Assignment, Quiz, Discussion, Project Based Learning)
 • รองรับการใช้งานที่หลากหลายบน Desktop , IOS และ Android
 • สามารถใช้งานได้ที่ https://classroom.google.com
 1. eduFarm : ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ eduFarm ฟาร์ม(เรียน)รู้ มก.
 • อาจารย์ นิสิต ใช้งานได้ที่เว็บไซต์ https://edufarm.ku.ac.th/ ผ่าน account ของ มก. [This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ]
 1. LOOM Video Recording : เป็นการสร้างสื่อการสอนในรูปแบบ Video Clip (สไลด์ และเสียงบรรยาย)
 • ดาวน์โหลดใช้งานฟรี ได้ที่ https://www.loom.com/download
 • บันทึกลง cloud ของ LOOM โดยอัตโนมัติ ง่ายต่อการแชร์
 • อาจารย์สามารถตรวจสอบได้ว่า มีนิสิตคนไหนเข้าชมวีดีโอบ้าง

      4. Google for Education : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ Google เปิดโลกการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ Google for Education เพื่อสนับสนุนให้นิสิต อาจารย์ และบุคลากร มก. สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานได้ โดยมีเครื่องมือที่สนับสนุนการใช้งานที่หลากหลาย อาทิ บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (Google Drive) บริการพื้นที่รับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Google Mail) บริการห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom) บริการแบบฟอร์มออนไลน์ (Google Form) และบริการสร้างเว็บเพจ (Google Site) ทั้งนี้ ทุกบริการสำหรับสถาบันการศึกษาจะให้บริการแบบไม่จำกัดโควตาการใช้งาน และเมื่อจบการศึกษา หรือเกษียณอายุราชการ ก็ยังสามารถใช้งานได้

         คณาจารย์ บุคลากร และหน่วยงานของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถติดต่อขอใช้บริการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ โทร. 02-562-0951-6  ต่อ Helpdesk สายใน 622541-3 หรือ คุณศรัณย์ญา อมรกุลาจารย์ สายใน 622523

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152