kasetsart

ประกาศคณะเกษตร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถเกี่ยวนวด จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

       ด้วย คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถเกี่ยวนวด  จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้รายละเอียดตามรายการ ดังนี้

  1. บก.06 ตารางราคากลาง-รถเกี่ยวนวด
  2. ประกาศประกวดราคา e-bidding-รถเกี่ยวนวด
  3. เอกสารประกวดราคา e-bidding-รถเกี่ยวนวด
  4. รายละเอียดคุณลักษณะ-รถเกี่ยวนวด

 

      ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ 2 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

     ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

     ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.agr.ku.ac.th หรือ http://www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2579-0588, 0-2579-6130-1 ต่อ 1202, 1204

     ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือช่องทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ 18 มกราคม 2564 โดยคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://www.agr.ku.ac.th หรือ http://www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th ภายในวันที่ 18 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  11 มกราคม 2564

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152