kasetsart

ขอเชิญชวนอาจารย์เข้าร่วมการอบรม เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่ และการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาทักษะและเทคนิคที่ทันสมัยสำหรับอาจารย์

ขอเชิญชวนอาจารย์เข้าร่วมการอบรม เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่

และการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาทักษะและเทคนิคที่ทันสมัยสำหรับอาจารย์

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

Attachments:
Download this file (OKKHDE1CWSWF.pdf)OKKHDE1CWSWF.pdf[ ]3317 kB

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152