kasetsart
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
หน่วยงานภายในคณะ
ทุนการศึกษา ติดต่อเรา

ประกาศสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนิสิตเก่าดีเด่นคณะเกษตร บุคคลและสถาบันที่มีความดีเด่นทางการเกษตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

 


ประกาศสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง ผลการคัดเลือกนิสิตเก่าดีเด่นคณะเกษตร บุคคลและสถาบันที่มีความดีเด่นทางการเกษตร

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

-----------------------------------------

                    ด้วยสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พิจารณาคัดเลือกนิสิตเก่า ดีเด่นคณะเกษตร บุคคล

และสถาบันที่มีความดีเด่นทางการเกษตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ตามระเบียบสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ว่าด้วยนิสิตเก่าดีเด่นคณะเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๙ และระเบียบสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล สถาบันที่มีความดีเด่นทางการเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงเห็นสมควร

ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตเก่าดีเด่นคณะเกษตร บุคคล 
สถาบันที่มีความดีเด่นทางการเกษตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้

 

นิสิตเก่าดีเด่นคณะเกษตร

ประเภท เกษตรกร

๑. นายสมชาย  เชี่ยวชาญศิลป์

 

ประเภท นักวิชาการ / นักวิจัย

๑. นายธวัช  ทะพิงค์แก  

๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ชิณะวงศ์

๓. ดร.ทรงพล  สมศรี

๔. รองศาสตราจารย์เทอดศักดิ์  คำเหม็ง

๕. ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ  จะวะสิต

๖. นายพิเชษฐ์  กรุดลอยมา

๗. นายบุญเริ่ม  บุญนิธิ

                            

ประเภท นักบริหารภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ

๑. นายวราวุธ  ขันติยานันท์

๒. 
นายสมบูรณ์  เมฆไพบูลย์วัฒนา

๓. นายคัมภีร์  สายะสนธิ

๔. นางสาวศิริพร  บุญชู

๕. ดร.ณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ


ประเภท ผู้บำเพ็ญประโยชน์

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี  มาไลยพันธุ์

๒. นายนิยม  ไวยรัชพานิช

 

สถาบันที่มีความดีเด่นทางการเกษตร

๑. ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๗  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 


(นายอนันต์  สุวรรณรัตน์)

 นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

 

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152