kasetsart
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
หน่วยงานภายในคณะ
ทุนการศึกษา ติดต่อเรา

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
แจ้งผลการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของ ปอมท. ประจำปี 2558 12 ตุลาคม 2558
กำหนดเวลา/วันซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะเกษตร ครั้งที่ 1 28 กันยายน 2558
กำหนดการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. 22 กันยายน 2558
ร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2558 22 กันยายน 2558
แจ้งกำหนดการปรับปรุงระบบเครือข่ายนนทรีเน็ต 18 กันยายน 2558
แจ้งทดสอบอุปกรณ์เครือข่ายหลัก (Router) 07 กันยายน 2558
ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา เรื่อง กำหนดขั้นตอนและวิธีการสรรหาหัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 04 กันยายน 2558
ขอเชิญใช้สิทธิ์เสนอชื่อ ผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา 29 กรกฎาคม 2558
ขอเชิญใช้สิทธิ์เสนอชื่อ ผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 29 กรกฎาคม 2558
การเตรียมความพร้อมของบุคลากร...สำหรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล 01 มิถุนายน 2558
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการประจำคณะเกษตร จากคณาจารย์ประจำในคณะเกษตร 12 พฤษภาคม 2558
ประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งทีี 37 10 เมษายน 2558
กำหนดการค่าย Agri Bio-Science Camp ครั้งที่ 6 08 เมษายน 2558
เรียนเชิญเข้าร่วมงานสงกรานต์ คณะเกษตร '58 23 มีนาคม 2558
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาพืชสวน และขอเชิญไปใช้สิทธิ์เสนอชื่อ 11 มีนาคม 2558
ขอเรียนเชิญบริจาคโลหิต (10 มี.ค. 58) 26 กุมภาพันธ์ 2558
Aggie We Share 2558 13 กุมภาพันธ์ 2558
รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ Agri Bio-Science Camp ครั้งที่ 6 12 กุมภาพันธ์ 2558
กำหนดการจัดงานเสวนาวิชาการ เรื่อง “ทิศทางงานวิจัยเกษตร...ในภาวการณ์เปลี่ยนแปลง” 06 กุมภาพันธ์ 2558
ขอความร่วมมือเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558 04 กุมภาพันธ์ 2558

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152