kasetsart
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
หน่วยงานภายในคณะ
ทุนการศึกษา ติดต่อเรา

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
กำหนดการ "AGGIE DAY'59" 17 ธันวาคม 2558
กำหนดการ "ผู้บริหารพบบุคลากรคณะเกษตร และงานเสวนา ปี 2558" 17 ธันวาคม 2558
โครงการรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2557 12 ธันวาคม 2558
กำหนดการวันฝึกซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2558 15 ตุลาคม 2558
ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 13 ตุลาคม 2558
แจ้งผลการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของ ปอมท. ประจำปี 2558 12 ตุลาคม 2558
กำหนดเวลา/วันซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะเกษตร ครั้งที่ 1 28 กันยายน 2558
กำหนดการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. 22 กันยายน 2558
ร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2558 22 กันยายน 2558
แจ้งกำหนดการปรับปรุงระบบเครือข่ายนนทรีเน็ต 18 กันยายน 2558
แจ้งทดสอบอุปกรณ์เครือข่ายหลัก (Router) 07 กันยายน 2558
ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา เรื่อง กำหนดขั้นตอนและวิธีการสรรหาหัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 04 กันยายน 2558
ขอเชิญใช้สิทธิ์เสนอชื่อ ผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา 29 กรกฎาคม 2558
ขอเชิญใช้สิทธิ์เสนอชื่อ ผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 29 กรกฎาคม 2558
การเตรียมความพร้อมของบุคลากร...สำหรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล 01 มิถุนายน 2558
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการประจำคณะเกษตร จากคณาจารย์ประจำในคณะเกษตร 12 พฤษภาคม 2558
ประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งทีี 37 10 เมษายน 2558
กำหนดการค่าย Agri Bio-Science Camp ครั้งที่ 6 08 เมษายน 2558
เรียนเชิญเข้าร่วมงานสงกรานต์ คณะเกษตร '58 23 มีนาคม 2558
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาพืชสวน และขอเชิญไปใช้สิทธิ์เสนอชื่อ 11 มีนาคม 2558

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152