kasetsart
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
หน่วยงานภายในคณะ
ทุนการศึกษา ติดต่อเรา

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
กำหนดการ Agri Bio-Science Camp ครั้งที่ 8 (21-23 เม.ย. 60) 19 เมษายน 2560
กำหนดการ สงกรานต์คณะเกษตร 2560 28 มีนาคม 2560
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “Agri Bio-Science Camp” ครั้งที่ 8 27 มีนาคม 2560
โครงการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีเพื่อเพิ่มสมรรถภาพ ในการทำงานของบุคลากร และการเรียนของนิสิต คณะเกษตร 10 มีนาคม 2560
กำหนดการและใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Agri Bio-Science Camp ครั้งที่ 8 24 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาสัตวบาล 01 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา 01 กุมภาพันธ์ 2560
กำหนดการงานเสวนาวิชาการและงานคืนสู่เหย้า KU-SLUSE ครบรอบ 15 ปี 09 มกราคม 2560
ประกาศสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนิสิตเก่าดีเด่นคณะเกษตร บุคคลและสถาบันที่มีความดีเด่นทางการเกษตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 05 มกราคม 2560
กำหนดการ “AGGIE Day’60 - รวงทองคืนทุ่ง 2560” (13 มกราคม 2560) 05 มกราคม 2560
ระเบียบสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยนิสิตเก่าดีเด่นคณะเกษตรพ.ศ. ๒๕๕๙ 05 มกราคม 2560
ระเบียบสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคล สถาบัน ที่มีความดีเด่นทางการเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๗ 05 มกราคม 2560
ขอเรียนเชิญนิสิตเก่าคณะเกษตร ร่วมเสนอชื่อนายกสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปี พ.ศ.2559 30 ธันวาคม 2559
กำหนดการงานสัมมนาบุคลากรคณะเกษตร (22 ธันวาคม 2559) 30 พฤศจิกายน 2559
ประกาศ สมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร มก. ประจำปี พ.ศ. 2559 02 พฤศจิกายน 2559
การเสนอชื่อนิสิตเกาดีเดน คณะเกษตร บุคคล และสถาบันดีเดนทางการเกษตร ประจําป 2559 21 ตุลาคม 2559
กำหนดการวันซ้อมย่อย/ ซ้อมใหญ่/ วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 (คณะเกษตร) 11 ตุลาคม 2559
พืชสวนชวนช้อปเดย์ (13-15 ตุลาคม 59) 30 กันยายน 2559
กำหนดการงาน "รวงทอง...ลาทุ่ง '59" 14 กันยายน 2559
กำหนดการ พิธีไหว้ครูคณะเกษตร : ร้อยรัดดวงใจ ศิษย์เก่า-ใหม่ ร่วมไหว้ครู 2559 16 สิงหาคม 2559

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152