kasetsart
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
หน่วยงานภายในคณะ
ทุนการศึกษา ติดต่อเรา

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
แจ้งเลื่อนกำหนดการบำรุงรักษาเครือข่ายนนทรี และระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 01 สิงหาคม 2559
กำหนดการ งานสัมมนาบุคลากรคณะเกษตร ปี พ.ศ.2559 29 กรกฎาคม 2559
กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะเกษตร : สานสายใยนิสิต ผู้ปกครองและคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2559 29 กรกฎาคม 2559
กำหนดการ โครงการ “รู้เรียน รู้เล่น รู้คิด ประจำปีการศึกษา 2559” 29 กรกฎาคม 2559
โครงการเสริมสมรรถภาพทางกายและสุขภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15 กรกฎาคม 2559
เลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28 มิถุนายน 2559
เปิดรับสมัครผู้มีสิทธิรับเลือกเป็นกรรมการสภาพนักงาน (20-24 มิถุนายน 59) 17 มิถุนายน 2559
ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา เรื่อง กำหนดขั้นตอนและวิธีการสรรหาหัวหน้าภาควิชาโรคพืช 16 มิถุนายน 2559
กำหนดการงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะเกษตร 2559 31 มีนาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย Agri Bio-Science Camp ครั้งที่ 7 24 มีนาคม 2559
วันครอบครัวพืชสวน ครั้งที่ 1 15 มีนาคม 2559
บริจาคโลหิต 10 มี.ค. 59 23 กุมภาพันธ์ 2559
กำหนดการและใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Agri Bio-Science Camp ครั้งที่ 7 17 กุมภาพันธ์ 2559
ประกวดพืชไร่ ในงานเกษตรแฟร์ 2559 21 มกราคม 2559
แบบฟอร์มสมัครเพื่อขอรับรางวัลแด่ผู้ทำคุณประโยชน์และชื่อเสียงให้กับ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21 มกราคม 2559
กำหนดการ "AGGIE DAY'59" 17 ธันวาคม 2558
กำหนดการ "ผู้บริหารพบบุคลากรคณะเกษตร และงานเสวนา ปี 2558" 17 ธันวาคม 2558
โครงการรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2557 12 ธันวาคม 2558
กำหนดการวันฝึกซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2558 15 ตุลาคม 2558
ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 13 ตุลาคม 2558

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152