kasetsart

หลักสูตรปริญญาเอก

 

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรไทย

หลักสูตรนานาชาติ

ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์      
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน    
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่      
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีวิทยา      
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน      
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิขาโรคพืช      
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา      

 

 

ค้นหา

 

เข้าสู่ระบบ

 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588,0-2579-6130
โทรสาร 0-2579-6152